informacja

Spór cywilnoprawny z konsumentem  może być zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który w tym zakresie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1823). Postępowanie  w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzi się na wniosek  konsumenta albo z urzędu, jeżeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

Spór o prawa majątkowe wynikły z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie dostępu do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawartej z konsumentem rozpatrywany być może także przed polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie Urzędy Komunikacji Elektronicznej.